Setertjernstua – Stiftelse eller forening ?

Styret har satt i gang en vurdering om å endre eierstrukturen for Setertjernstua fra en stiftelse (som vi er i dag) til en forening. I 1994 ble den nåværende stiftelse registrert med navnet «Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering». Odd Olaf Austveg var initiativtakeren den gang og han valgte da å opprette en stiftelse. Den eneste endring som er gjort skjedde i 2011. Det ble foretatt en revisjon av vedtektene for å få den mest mulig ajour i forhold til driftsformen i årene etter Odd Olafs bortgang.

Økonomien er den primære årsak til at styret vurderer denne endringen. Som stiftelse må vi være registrert i stiftelsesregisteret og dette koster penger. Vi må også etter stiftelsesloven ha en autorisert revisor. Disse utgiftene beløper seg i 2017 til sammen på ca. 21 500 kr, det tilsvarer ca. 25 – 30% av gaveinntektene i et normalår.

En stiftelse og en forening er etter lovverket like på det punkt at de begge «eier seg selv». Hva er så forskjellen? Her nevnes noen:

o I en stiftelsens er styret det øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører til under styret.

o En stiftelse har verken eiere eller medlemmer som fører kontroll med styrets forvaltning.

o I vedtektene for en stiftelse kan det stå om årsmøte, om hva som skal behandles og hvem som har stemmerett. Men f.eks. regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet, det legges kun fram som informasjon.

o I en forening er årsmøtet organisasjonens høyeste myndighet, det betyr at det er et møte hvor alle organisasjonens innskrevne medlemmer kalles inn, de har både møte- og stemmerett.

o En forening skal også ha vedtekter og der skal bl.a. fremgå hvordan årsmøtet skal gjennomføres

o Det må føres et medlemsregister og eventuelle krav for å kunne bli medlem må fremgå i vedtektene.

Som nevnt over skal en forening også ha vedtekter og de er tenkt å være mest mulig lik de som gjelder i dag når det gjelder formålet. Hvis vi vil sammenligne oss med f.eks. et bedehus så er det nesten alltid en forening, lag e.l. med innskrevne medlemmer som står som eier, ikke en stiftelse.

På det kommende årsmøtet vil dette tas opp som en sak for event. å kunne gjennomføre endringen i 2018/19. Det vil være interessant for styret å høre meningene fra flest mulig av våre støttespillere, send gjerne inn synspunkter til vår mailadresse: styret@setertjernstua.no i god tid før årsmøtet.

Årsmøtet anbefalte styret å finne en løsning for å redusere revisjonskostnadene i stiftelsen.

Styret har vedtatt at Setertjernstua fortsatt skal være en stiftelse. Vi har inngått en avtale med et nytt revisjonsselskap, KR revisjon AS på Jessheim. Vi mener at denne nye løsningen er tilfredsstillende og i tråd med årsmøtets anbefaling. Saken kan avsluttes.